Archívy autora: admin

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Krajná Bystrá ako prípad osobitného zreteľa

Obec Krajná Bystrá v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

  • pozemok, parcela KN registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod č. 50, ostatná plocha vo výmere 439 m2

okres Svidník, obec Krajná Bystrá, katastrálne územie: Krajná Bystrá tak, ako sú tieto vedené v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Krajná Bystrá.

  • novovytvorená parcela KN registra „C“ č. 49/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 209 m2, katastrálne územie Krajná Bystrá, tak ako je vytvorená podľa geometrického plánu Michal Zlizňak-GEOS, Vyšná Jedľová 51, 089 01 Svidník, IČO: 35 247 568, číslo plánu 35247568-67/2020-1 zo dňa 18.08.2020, úradne overeným dňa 27.08.2020 pod číslom G1-234/2020 z časti pôvodnej parcely KN registra „C“ č. 49
  • novovytvorená parcela KN registra „C“ č. 51/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 209 m2, katastrálne územie Krajná Bystrá, tak ako je vytvorená podľa geometrického plánu Michal Zlizňak-GEOS, Vyšná Jedľová 51, 089 01 Svidník, IČO: 35 247 568, číslo plánu 35247568-67/2020-1 zo dňa 18.08.2020, úradne overeným dňa 27.08.2020 pod číslom G1-234/2020 z časti pôvodnej parcely KN registra „C“ č. 51/2

za cenu 4,94-€/ m2 , t. j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 4.529,98,-EUR v prospech kupujúceho: Futurum primum, s.r.o., so sídlom K lomu 3, 811 04 Bratislava, IČO: 45 346 283, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I pod oddiel: Sro, vložka číslo: 63224/B

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Spoločnosť Futurum Primum, s.r.o. je výlučným vlastníkom (spoluvlastnícky podiel 1/1) pozemku, parcela KN registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod č. 47, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 741 m2 a najmä výlučným vlastníkom budovy s.č. 81 (v KN označovaná ako Základná škola), ktorá je postavená na pozemku, parcela KN registra „C“ č. 47, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 741 m2 , ktoré sú susednými nehnuteľnosťami s predávanými parcelami, sú dokonca oplotené tak ako je vyznačené geometrickým plánom a sú užívané po dlhšiu dobu. Taktiež prípadným predajom iným kupujúcim by došlo k zamedzeniu vstupu vlastníkom budovy s.č. 81 (v KN označovaná ako Základná škola), ktorá je postavená na pozemku, parcela KN registra „C“ č. 47, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 741 ma možným súdnym sporom.

Opatrenie v súvislosti s ochorením COVID-19

Na základe žiadosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  so sídlom vo Svidníku žiadame obyvateľov, ktorí sa vrátia do obce z krajín, ktoré nie sú uvedené v aktuálnom zozname krajín k 25.06.2020 nižšie, aby bezprostredne po návrate domov:

  1. oznámili túto skutočnosť na RÚVZ so sídlom vo Svidníku na t. č. 054/7880026, 054/7880031 alebo emailom sk.epidemiologia@uvzsr.sk
  2. bezodkladne zaslali emailom na RÚVZ negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Test nesmie byť starší ako 96 hodín pri prekročení hranice. Ak občania pricestujú z krajín, kde nie je možné vykonať test, môžu sa ešte zo zahraničia objednať na testovanie na Slovensku. Výsledok testu predložia na RÚVZ.
  3. dodržiavali izoláciu v domácom prostredí do doby obdŕžania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVIC-19. RÚVZ zabezpečí odber najskôr na 5. deň od príchodu na Slovensko.
  4. Po dobu izolácie v domácom prostredí sa izolácia nariaďuje aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti