Archív kategorií: Oznamy

Oznámenie o vydávaní nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy

Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov oznamuje všetkým vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, že počnúc dňom 28. septembra 2021 (utorok), sa bude vyplácať nájomné za zmluvne prenajatú poľnohospodársku pôdu a to:

pondelok až štvrtok v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

piatok v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Podielnické družstvo žiada vlastníkov pôdy, aby si nájomné za prenajatú pôdu vybrali najneskôr do 15. októbra 2021. V prípade, že si vlastník nemôže prevziať nájomné osobne v stanovenom termíne, je možnosť nahlásenia čísla bankového účtu, na ktorý mu bude nájomné zaslané.

Očkovanie proti COVID-19

Dňa 27.07.2021 (utorok) sa v obci Krajná Bystrá v čase od 8:30 do 10:00 hod. v priestoroch sály Kultúrneho domu uskutoční očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie bude vykonávať výjazdová očkovacia služba vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson.

Občania môžu využiť aj služby služby vakcinačného centra Nemocnice vo Svidníku, vakcínou Comirnanty mRNA (2-dávkový cyklus očkovania)  a to:

PONDELOK – ŠTVRTOK v čase 7:30 – 11:30 a 12:30 – 14:00 hod.; osoby od 16 r. do 18 r. v doprovode zákonného zástupcu (rodič)

UTOROK – očkovanie detí od 12 r. do 16/18 r. v doprovode zákonného zástupcu (rodič)

Možnosť zaočkovania proti Covid-19

Obecný úrad Krajná Bystrá týmto oznamuje občanom, že osoby, ktoré majú záujem o zaočkovanie jednodávkovou vakcínou proti COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson nech sa nahlásia na obecnom úrade Krajná Bystrá do pondelka t.j 12.07.2021 do 9:00 hod. a to osobne, telefonicky na tel. č. 054/759 33 22 alebo e-mailom na obec@krajnabystra.sk .

Očkovanie bude zabezpečovať výjazdový tím Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. každý piatok od 23.07.2021.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Svidník a Stropkov
odo dňa 17.06.2021, 08.00 hod. do odvolania

Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Krajná Bystrá

Obecné zastupiteľstvo v Krajnej Bystrej v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 1/2021 zo dňa 13.02.2021
v y h l a s u j e
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Krajná Bystrá
na deň: 27. marca 2021

Pracovný úväzok
čiastočný úväzok – 7% na 10 hodín do mesiaca 

Náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Krajná Bystrá:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) štruktúrovaný profesijný životopis,
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
f) čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, obci Krajná Bystrá a daňovému úradu,
g) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej

Požiadavky na kandidátov pre výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Krajná Bystrá:
1) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
– prax minimálne 5 rokov v oblasti právnej alebo ekonomickej
– bezúhonnosť, deklarovaná odpisom z registra trestov
2) ďalšie podmienky
– znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
– výhodou manažérske zručnosti
– dynamická a silná osobnosť
– komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
– reprezentatívne vystupovanie
– práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
– flexibilnosť
– zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

Termín odovzdania písomnej prihlášky
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 13.marca 2021 a to v zalepenej obálke na adresu: Obec Krajná Bystrá, Krajná Bystrá 82, 090 05 označenej nápisom : „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

Uchádzač, ktorý splní všetky vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami OZ v rozsahu max. 10 minút.