Archív kategorií: Oznamy

SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE OBYVATEĽSTVA SR

Obecný úrad Krajná Bystrá oznamuje občanom, že skríningové testovanie obyvateľstva SR sa v obci Krajná Bystrá uskutoční v nedeľu 24. januára 2021 v priestoroch sály kultúrneho domu v čase od 13:00 hod. do 18.00 hod.  Testovanie je odporúčané absolvovať osobám vo veku od 15 do 65 rokov.

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., IČO 36 599 361 ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy vydala „Výzvu na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v rámci ochranného pásma elektrických vedení VN/VVN v prevádzke VSD a.s. formou vyhlášky“.

Celoplošné testovanie obyvateľstva na území SR – 07.11.2020 Krajná Bystrá

Obecný úrad Krajná Bystrá Vám týmto oznamuje, že druhé kolo celoplošného testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky sa v obci Krajná Bystrá bude konať v sobotu 07. novembra 2020 v priestoroch vstupu do obecného úradu a to v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod., prestávka na obed, večeru a dezinfekciu priestorov je od 11:00 do 13:00 hod. a od 16:00 do 18:00 hod. a posledný odber sa uskutoční o 19:30 hod.

Testovanie sa odporúča obyvateľom Slovenskej republiky vo veku od 10 do 65 rokov. Občania, ktorí sa dostavia na testovanie sú povinní preukázať sa občianskym preukazom, alebo v prípade detí zdravotným preukazom, mať nasadené ochranné rúško, dodržiavať rozostupy, použiť pripravenú dezinfekciu a dodržiavať pokyny príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Oznámenie Ministerstva vnútra SR o čistení hraničného pruhu na štátnych hraniciach

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci činnosti pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach (§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc).

Práce budú realizované prostredníctvom dodávateľa SSI SK s.r.o. v období od 12.10. predbežne do 4.12.2020 v prihraničných obciach podľa rozdeľovníka.

Vlastník prihraničného pozemku je v zmysle § 6 ods. 1  písm. a) uvedeného zákona povinný strpieť vstup, vjazd a vykonávanie prác pri správe štátnych hraníc, najmä práce súvisiace s vytyčovaním, vyznačovaním, so zameriavaním, s udržiavaním vyznačenia a s kontrolou priebehu štátnych hraníc.

Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 21. október 2020

Vážení občania,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánovavé prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:

Krajná Bystrá 92 Krajná Bystrá, ČOM:0001342711

Krajná Bystrá 94 Krajná Bystrá, ČOM:0001359131

v termíne

21. október 2020 od 08:00 h do 10:30 h, ktoré súvisí s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy. 

Viac info nižšie:

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Krajná Bystrá ako prípad osobitného zreteľa

Obec Krajná Bystrá v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

  • pozemok, parcela KN registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod č. 50, ostatná plocha vo výmere 439 m2

okres Svidník, obec Krajná Bystrá, katastrálne územie: Krajná Bystrá tak, ako sú tieto vedené v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Svidník, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Krajná Bystrá.

  • novovytvorená parcela KN registra „C“ č. 49/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 209 m2, katastrálne územie Krajná Bystrá, tak ako je vytvorená podľa geometrického plánu Michal Zlizňak-GEOS, Vyšná Jedľová 51, 089 01 Svidník, IČO: 35 247 568, číslo plánu 35247568-67/2020-1 zo dňa 18.08.2020, úradne overeným dňa 27.08.2020 pod číslom G1-234/2020 z časti pôvodnej parcely KN registra „C“ č. 49
  • novovytvorená parcela KN registra „C“ č. 51/4, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 209 m2, katastrálne územie Krajná Bystrá, tak ako je vytvorená podľa geometrického plánu Michal Zlizňak-GEOS, Vyšná Jedľová 51, 089 01 Svidník, IČO: 35 247 568, číslo plánu 35247568-67/2020-1 zo dňa 18.08.2020, úradne overeným dňa 27.08.2020 pod číslom G1-234/2020 z časti pôvodnej parcely KN registra „C“ č. 51/2

za cenu 4,94-€/ m2 , t. j. za celkovú kúpnu cenu vo výške 4.529,98,-EUR v prospech kupujúceho: Futurum primum, s.r.o., so sídlom K lomu 3, 811 04 Bratislava, IČO: 45 346 283, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I pod oddiel: Sro, vložka číslo: 63224/B

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Spoločnosť Futurum Primum, s.r.o. je výlučným vlastníkom (spoluvlastnícky podiel 1/1) pozemku, parcela KN registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod č. 47, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 741 m2 a najmä výlučným vlastníkom budovy s.č. 81 (v KN označovaná ako Základná škola), ktorá je postavená na pozemku, parcela KN registra „C“ č. 47, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 741 m2 , ktoré sú susednými nehnuteľnosťami s predávanými parcelami, sú dokonca oplotené tak ako je vyznačené geometrickým plánom a sú užívané po dlhšiu dobu. Taktiež prípadným predajom iným kupujúcim by došlo k zamedzeniu vstupu vlastníkom budovy s.č. 81 (v KN označovaná ako Základná škola), ktorá je postavená na pozemku, parcela KN registra „C“ č. 47, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 741 ma možným súdnym sporom.