Archív kategorií: Oznamy

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Svidník a Stropkov
odo dňa 17.06.2021, 08.00 hod. do odvolania

Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Krajná Bystrá

Obecné zastupiteľstvo v Krajnej Bystrej v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 1/2021 zo dňa 13.02.2021
v y h l a s u j e
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Krajná Bystrá
na deň: 27. marca 2021

Pracovný úväzok
čiastočný úväzok – 7% na 10 hodín do mesiaca 

Náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Krajná Bystrá:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) štruktúrovaný profesijný životopis,
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
f) čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, obci Krajná Bystrá a daňovému úradu,
g) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej

Požiadavky na kandidátov pre výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Krajná Bystrá:
1) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
– prax minimálne 5 rokov v oblasti právnej alebo ekonomickej
– bezúhonnosť, deklarovaná odpisom z registra trestov
2) ďalšie podmienky
– znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
– výhodou manažérske zručnosti
– dynamická a silná osobnosť
– komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
– reprezentatívne vystupovanie
– práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
– flexibilnosť
– zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

Termín odovzdania písomnej prihlášky
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 13.marca 2021 a to v zalepenej obálke na adresu: Obec Krajná Bystrá, Krajná Bystrá 82, 090 05 označenej nápisom : „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

Uchádzač, ktorý splní všetky vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami OZ v rozsahu max. 10 minút.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov domov a bytov sa  realizuje v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov už prebehlo v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. 

Toto sčítanie vykonali obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nepodieľal.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Viac informácií o sčítaní obyvateľov nájdete na internetovej stránke www.scitanie.sk

Vybavovanie stránok od 08.02.2021

Vzhľadom na situáciu s ochorením Covid-19 na území Slovenskej republiky a nariadením Vlády Slovenskej republiky Vám obec Krajná Bystrá týmto oznamuje, že v období od 8. februára 2021 až do odvolania bude stránky vybavovať v dopoludňajších hodinách, pričom na vybavenie stránky je potrebné sa vopred telefonicky ohlásiť. V popoludňajších hodinách bude obecný úrad fungovať systémom práce home office.

Kontakt:        054/ 759 33 22; 0907 973 639; obec@krajnabystra.sk

                       

SKRÍNINGOVÉ TESTOVANIE OBYVATEĽSTVA SR

Obecný úrad Krajná Bystrá oznamuje občanom, že skríningové testovanie obyvateľstva SR sa v obci Krajná Bystrá uskutoční v nedeľu 24. januára 2021 v priestoroch sály kultúrneho domu v čase od 13:00 hod. do 18.00 hod.  Testovanie je odporúčané absolvovať osobám vo veku od 15 do 65 rokov.