Verejné obstarávanie

V súlade s ustanoveniami §7 odsek 1 písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec Krajná Bystrá verejným obstarávateľom. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Krajná Bystrá
Sídlo: Obecný úrad, Krajná Bystrá 82, 090 05 Krajná Poľana
IČO: 00330591
DIČ: 2020808691
Bankové spojenie:
IBAN:

Štatutárny zástupca: Ján Štefanco, starosta obce
Telefónne číslo: 0907 973 639
e-mail: starosta@krajnabystra.sk

Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
e-mail:

Informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.. Profil obce: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6233

Na webovom sídle obce, obec uverejňuje: Výzvu na predkladanie cenových ponúk pri zákazkách s nízkou hodnotou a zmluvy

Posledné príspevky zverejnené na stránke obce

Príspevky zverejnené na ÚVO

Zákazky na ÚVO