Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Krajná Bystrá

Obecné zastupiteľstvo v Krajnej Bystrej v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 1/2021 zo dňa 13.02.2021
v y h l a s u j e
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Krajná Bystrá
na deň: 27. marca 2021

Pracovný úväzok
čiastočný úväzok – 7% na 10 hodín do mesiaca 

Náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Krajná Bystrá:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) štruktúrovaný profesijný životopis,
c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
f) čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, obci Krajná Bystrá a daňovému úradu,
g) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Krajnej Bystrej

Požiadavky na kandidátov pre výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Krajná Bystrá:
1) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať:
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
– prax minimálne 5 rokov v oblasti právnej alebo ekonomickej
– bezúhonnosť, deklarovaná odpisom z registra trestov
2) ďalšie podmienky
– znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
– výhodou manažérske zručnosti
– dynamická a silná osobnosť
– komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
– reprezentatívne vystupovanie
– práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
– flexibilnosť
– zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

Termín odovzdania písomnej prihlášky
Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 13.marca 2021 a to v zalepenej obálke na adresu: Obec Krajná Bystrá, Krajná Bystrá 82, 090 05 označenej nápisom : „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

Uchádzač, ktorý splní všetky vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami OZ v rozsahu max. 10 minút.