SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2023
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
14.2.2024
Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže č. 1/2024 - "Predaj obecného pozemku C-KN parcela č. 375/6"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.2.2024
Dátum zvesenia 16.3.2024
Názov Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže č. 1/2024 - "Predaj obecného pozemku C-KN parcela č. 375/6"
Popis Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej súťaže č. 1/2024 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na "Predaj obecného pozemku C-KN parcela č. 375/6". Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do: 12.02.2024 do 11.00 hod.
26.1.2024
Verejná obchodná súťaž č. 1/2024 - Predaj obecného pozemku parcela č. 375/6 v k.ú. Krajná Bystrá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.1.2024
Dátum zvesenia 12.2.2024
Názov Verejná obchodná súťaž č. 1/2024 - Predaj obecného pozemku parcela č. 375/6 v k.ú. Krajná Bystrá
Popis Obec Krajná Bystrá vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti: - pozemok C-KN parcela č. 375/6, zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 571 m2, zapísané na LV č. 1.
22.1.2024
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2024
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Popis E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@krajnabystra.sk .
22.1.2024
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2024
Dátum zvesenia 21.2.2024
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
Popis E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : obec@krajnabystra.sk
19.1.2024
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.1.2024
Dátum zvesenia 12.2.2024
Názov Správa o hodnotení strategického dokumentu
Popis Správa o hodnotení strategického dokumentu "Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja"
27.11.2023
Upovedomenie o začatí konania výrubu drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Dátum zvesenia 2.12.2023
Názov Upovedomenie o začatí konania výrubu drevín
Popis Upovedomenie o začatí konania výrubu drevín
22.11.2023
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste člen MOPS Krajná Bystrá
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Názov Oznámenie o voľnom pracovnom mieste člen MOPS Krajná Bystrá
Popis Obec Krajná Bystrá vyhlasuje výberové konanie na 4 (štyri) pracovné miesta na pozíciu: "Člen miestnej občianskej a preventívnej služby".
6.9.2023
Správa o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov Správa o strategickom dokumente
Popis Správa o hodnotení strategického dokumentu "Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja"
6.9.2023
Správa o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov Správa o strategickom dokumente
Popis Správa o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030"
16.8.2023
Verejná vyhláška- stavebné povolenie pre stavbu "Krajná Bystrá - NBD 36 b.j. Odvedenie dažďových vôd"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.8.2023
Dátum zvesenia 15.9.2023
Názov Verejná vyhláška- stavebné povolenie pre stavbu "Krajná Bystrá - NBD 36 b.j. Odvedenie dažďových vôd"
28.7.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania stavby "Krajná Bystrá - NBD 36 b.j. Odvedenie dažďových vôd" - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.7.2023
Názov Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania stavby "Krajná Bystrá - NBD 36 b.j. Odvedenie dažďových vôd" - verejná vyhláška
28.6.2023
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.6.2023
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Popis E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@krajnabystra.sk . Hlasovacie preukazy budú vydávané v úradných hodinách obce od 16.08.2023 do 29.09.2023.
28.6.2023
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.6.2023
Názov Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK
Popis E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : obec@krajnabystra.sk
28.6.2023
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa okrskovej volebnej komisie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.6.2023
Názov Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa okrskovej volebnej komisie
Popis Kontaktné údaje: Mgr. Marián Pokorný Obecný úrad Krajná Bystrá tel. 054/759 33 22 e-mail: obec@krajnabystra.sk
27.6.2023
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2023
Názov Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
Popis Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti
19.6.2023
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.6.2023
Názov Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Popis Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom, rusínskom a rómskom jazyku
13.6.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
Popis Oznámenie o strategickom dokumente
3.5.2023
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby "Robotnícka ubikácia"- verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.5.2023
Názov Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby "Robotnícka ubikácia"- verejná vyhláška
27.3.2023
Oznámenie o začatí konania na odstránenie stavby "Robotnícka ubikácia" - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.3.2023
Názov Oznámenie o začatí konania na odstránenie stavby "Robotnícka ubikácia" - verejná vyhláška
18.1.2023
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2023
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Krajná Bystrá je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 – 15:30
  • Ut: 7:30 – 15:30
  • St: 7:30 – 15:30
  • Št: 7:30 – 15:30
  • Pi: 7:30 – 15:30